Zui Rei Go Tomimopa ( Hoshi)

Geboren:

Vater:

Mutter:

HD:

Ellenbogen:

Augen:

Erfolge:

09.04.2014

Unshou Go Takasaki Yamaguchi

Mayuki Tomimopa

A2

o.B.

o.B.

2015

 

 

 

2016

2017

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

19.04. V1

16.05. V1 Bester Jugendhund

22.08. V3

29.11. V1

21.05. V

11.06. V1

01.07. V3

01.05. V