Nihon Egao Etsu

Geboren      :  20.12.2017

Vater            :  Rossia Kara Shikou

Mutter          :  Shunshuu Kensha Sayuri

Erfolge         :  2018    vv2